Föreningssida

Stengårdshultasjöns fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdesföreningen består av 25 andelsägare med varierande ägarnadelar. Sjöarealen är c:a 580 ha samt lite strömmande vatten av olika karraktär.

Som andelsägarna utövar du sin rösträtt och förslagsrätt på årsstämman. På stämman väljs styrelsen som har uppdraget att driva föreningens frågor, administrera föreningens göromål och åtagande samt rent praktiskt bedriva fiskevård och ge service åt våra fiskande gäster.

Föreningens Årsstämma kommer att hållas digital.

FISKEVÅRDSARBETE PÅ GÅNG INOM OMRÅDET.

"GÄDDFABRIKEN" vid Tåbo är färdigställd.

De gamla igenväxta dikena i slåtterängarna vid Tåbo är urgrävda med gemensam förbindelse med sjön. Innan igenväxtningen fungerade dikena som lekplatser för gäddorna i sjön och fiskevårdsområdet räknar med, att det ska bli lekområden där igen. Förhoppningsvis med ännu bättre funktion. I anslutning till dikenas gemensamma mynning kommer en yngelfälla att monteras efter gäddans lek våren 2021, så vi kan kontrollera hur Gäddfabriken fungerar.


Övrigt aktuellt för andelsägarna kommer att tas upp på denna sida när så behövs.

Från Årsstämman 

Föreningens styrelse består av:

Ordf. Wåge Ivarsson, sekr. Arne Forsgren, kassör Robert Lindblom, ledamöter Kjell Johannesson och Daniel Tunfors

Suppleanter:    Martin Axelsson samt en vakans 

Bestämmelser 2021!

bl a Kortpriser:

Årskort             200 kr/st           Angelkort             20 kr/angeldon/dygn
Veckokort         100 kr/st           Ismete                  10 kr/spö och dygn
Dygnskort          40 kr/st          

OBSERVERA:  All öring samt gäddor längre än 75 cm skall återutsättas. Ingen begränsning för Gös.
Läs igenom gällande regler!

Allt nätfiske är nu förbehållet fiskerättsägarna.

Bland fiskekortsköpare som rapporterat in fångster kommer två årsfiskekort att lottas ut! 

VÄDJAN TILL VANDRARE!

Varsamt far i bygd och mark, skada icke kådig bark.              Riv ej björkens vita hud,          stör med skrän ej skogens ljud.

Bort med skräp och matsäcksrester.  
Städa efter er, Ni gäster          
i naturens helgedom              skövla icke blad och blom.

Tänd ej eld,                                    men om du tänder,                   släck var glöd i kol och bränder.                                       Låt och bli att simpelt rita, plank och vägg med kniv och krita.

Skona det som annans är,      akta allt som minnen bär.

Karl-Erik Forslund 1915

 

 

 

GÄDDFABRIKEN ÄR NU FÄRDIGSTÄLLD

Se under fliken Nyheter! 

Maila dina bilder till arne.forsgren@telia.com

Inkomna bilder betraktas av oss som publiceringsbara.

 

Föreningens organisationsnummer är 802600-9632